Stanovy

Schválené ustavující členskou schůzí SVP ČR dne  19.2. 2004 ve znění schváleném na zasedání správní rady dne 12.9.2013

Část I.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek 1 – Název a sídlo sdružení

Název sdružení: „Sdružení výrobců protektorů České republiky“, ve zkratce „SVP ČR“

Sídlo sdružení:  Mělník, Nádražní 1980  PSČ: 276 01

Článek 2 – Právní poměry sdružení

Sdružení je právnickou osobou. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Jeho právní poměry se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, dalšími obecně závaznými právními předpisy, zakladatelskou listinou Sdružení výrobců protektorů České republiky a těmito stanovami.

Sdružení je v souladu s ust. § 20i z.č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, zaregistrováno jako zájmové sdružené právnických osob u Krajského úřadu Středočeského kraje pod č.j. 6695/2004/OVV, registrační číslo : 234/2004/MĚ, IČ : 71216227

 Článek 3 – Předmět činnosti

Předmětem činnosti sdružení je vzájemná spolupráce a výměna zkušeností s cílem zvyšování kvality protektorů z hlediska bezpečnosti silničního provozu a ochrany životního prostředí.

Článek 4 – Majetkové poměry a hospodaření sdružení

Činnost sdružení je zajišťována finančními příspěvky členů sdružení. Řádní členové sdružení se zavazují, že budou každoročně přispívat na činnost sdružení částkou  20 000,- Kč. Přidružení členové sdružení platí roční finanční příspěvek ve výši stanovené správní radou při rozhodování o přistoupení nového člena do sdružení. V případě přistoupení nového člena po 30.6. činí finanční příspěvek 50 % ročního příspěvku, nejméně však 5 000,- Kč.

Roční příspěvky jsou placeny na účet sdružení a jsou splatné jednorázově dle data splatnosti uvedeného na faktuře.

Sdružení hospodaří podle schváleného rozpočtu.

Správní rada při schvalování roční účetní závěrky rozhodne, jak bude s použitelným ziskem či ztrátou naloženo. Přidružení členové sdružení za finanční závazky sdružení neručí a na zisku se nepodílejí.

Část II.

ČLENSTVÍ VE SDRUŽENÍ

Článek 5 – Členové sdružení

Členové sdružení se rozlišují na řádné a ostatní. Řádnými členy jsou právnické osoby, jejichž předmětem činnosti je výroba protektorů, jsou držitelé osvědčení o homologaci a splňují ostatní podmínky řádného členství, stanovené správní radou. Přidruženými členy sdružení jsou právnické a fyzické osoby, uvedené v ust. čl. 7, bodu č. 1 těchto stanov.

Článek 6 – Řádní členové sdružení

Členství zakladatelů sdružení vzniká podpisem Zakladatelské listiny. Nový řádný člen přistupuje do sdružení se souhlasem a za podmínek stanovených správní radou. Podmínkou přistoupení nového řádného člena do sdružení je přistoupení k těmto stanovám sdružení, což potvrdí svým podpisem na přihlášce – příloha č. 1.  Přistoupení nového řádného člena do sdružení nabývá platnosti od prvního dne měsíce následujícího po vyslovení souhlasu správní radou.  Řádný člen sdružení je oprávněn ze sdružení vystoupit, a to na základě písemného oznámení doručeného správní radě sdružení. Účinnost vystoupení dle předchozí věty nastává uplynutím lhůty 3 měsíců ode dne doručení oznámení.

Řádný člen sdružení je oprávněn presentovat členství ve sdružení ve všech dokumentech společnosti.

Řádný člen sdružení může být pro neplnění závazků plynoucích z těchto stanov  usnesením správní rady ze sdružení vyloučen. Podmínkou nabytí účinnosti usnesení správní rady sdružení o vyloučení člena je uplynutí lhůty 3 měsíců ode dne doručení písemného rozhodnutí správní rady o vyloučení ze sdružení, podepsaného 2/3  členů správní rady, vyloučenému členovi.

V případě zániku členství ve sdružení nevzniká právo na vrácení majetkových vkladů.

Článek 7 – Přidružení členové sdružení

Přidruženými členy sdružení se mohou stát právnické i fyzické osoby, které svým předmětem činnosti předcházejí výrobě protektorů (výrobci a dovozci nových pneumatik a dovozci karkasů) nebo provozují služby spojené s prodejem a péčí o pneumatiky a protektory (pneuservis) nebo jejichž předmětem činnosti je výkup, zpracování a likvidace „odpadových“ materiálů vznikajících v procesu výroby protektorů.  Členství je podmíněno podáním písemné přihlášky, přistoupením ke stanovám sdružení, vyslovením souhlasu správní radou a zaplacením členského příspěvku stanoveného pro dané období. Členství zaniká písemným oznámením o ukončení členství, adresovaným správní radě, nezaplacením členského příspěvku nebo rozhodnutím správní rady.

Přidružení členové sdružení jsou oprávněni účastnit se  rozšířeného zasedání správní rady a přednést firemní prezentaci nebo jiné informace.

V případě zániku členství ve sdružení nevzniká právo na vrácení majetkových vkladů.

Část III.

ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SDRUŽENÍ

Článek 8 – Orgány sdružení

Sdružení má tyto orgány:

Správní rada

Předsednictvo

Kontrolní a revizní komise

Článek 9 – Správní rada

Postavení a složení správní rady

Správní rada je nejvyšší orgán sdružení, složený ze zástupců řádných členů sdružení. Jednotlivé řádné členy sdružení zastupují ve správní radě statutární zástupci oprávnění jednat jménem zastupovaných společností.  Řádného člena sdružení může reprezentovat ve správní radě i jiný zástupce, a to na základě písemného pověření uděleného statutárním orgánem řádného člena. Členství ve správní radě zástupci končí dnem kdy pozbyl výše uvedené předpoklady nebo byl statutárním orgánem řádného člena ze správní rady odvolán.

V čele správní rady je předseda a 2 místopředsedové, kteří řídí její činnost. Předseda správní rady a místopředsedové jsou voleni správní radou z členů správní rady na tříleté funkční období.  Oprávnění vykonávat funkci předsedy a místopředsedy zaniká okamžikem pozbytí členství ve správní radě.

Předseda správní rady řídí činnost sdružení a je statutárním zástupcem SVP ČR. Předseda správní rady vykonává svou činnost jako předseda sdružení, místopředsedové správní rady vykonávají svou činnost jako místopředsedové sdružení. Jménem sdružení jedná a podepisuje předseda samostatně a místopředsedové společně.

Předseda správní rady řídí běžnou činnost správní rady a odpovídá za odbornou úroveň projednávaných úkolů.

V době nepřítomnosti předsedy řídí činnost správní rady místopředsedové společně v rozsahu práv a povinností předsedy.  Předseda správní rady a místopředsedové zajišťují plnění úkolů uložených jim správní radou.

Působnost správní rady

1.1. volí a odvolává předsedu a místopředsedy, a to tajným hlasováním,

1.2. volí a odvolává členy kontrolní a revizní komise

1.3. schvaluje plán činnosti a rozpočet sdružení,

1.4. schvaluje roční účetní závěrku, rozdělení použitelného zisku a rozhoduje o majetku

sdružení v případě jeho zániku,

1.5. schvaluje změny a doplňky stanov sdružení,

1.6. rozhoduje o vyloučení ze sdružení nebo přistoupení nového řádného a přidruženého

  člena,

1.7. určuje odměnu, která má být vyplacena členům orgánů sdružení a rozhoduje o platu

zaměstnanců sekretariátu,

1.8. schvaluje výši členského příspěvku přidružených členů sdružení,

1.9. podle potřeb sdružení rozhoduje zřízení odborné skupiny k řešení konkrétního úkolu,

1.10.   činí rozhodnutí v dalších věcech, která nejsou podle těchto stanov přímo vyhrazena jednotlivým orgánům sdružení.

Svolání zasedání správní rady, jednání správní rady

Zasedání správní rady se koná nejméně jedenkrát ročně jako rozšířené za účasti řádných i přidružených členů sdružení.

Dalších zasedání správní rady se účastní pouze řádní členové sdružení.  Správní rada může na návrh členů předsednictva rozhodnout s ohledem na povahu projednávané problematiky o přizvání dalších účastníků.

Zasedání správní rady svolává její předseda.

Požádají-li o svolání mimořádného zasedání alespoň 4 členové správní rady, musí předseda správní rady svolat mimořádné zasedání správní rady v termínu do 30 dnů od předložení žádosti.

Z jednání se pořizuje zápis, jehož správnost a úplnost ověřuje určený ověřovatel.

Každý člen správní rady, jakož i další z účastníků jednání správní rady, má právo na záznam svého stanoviska do záznamu z jednání.  Členové správní rady jsou povinni svoji případnou neúčast na zasedání správní rady předem oznámit výkonnému řediteli sdružení, a to s uvedením důvodu své nepřítomnosti.

Rozhodování správní rady

 Správní rada rozhoduje usnesením na základě hlasování.

Členové správní rady hlasují o každém předloženém návrhu. V případě předložení protinávrhu, hlasují členové správní rady nejprve o protinávrhu, poté o předloženém návrhu.

Správní rada je způsobilá usnášení, je-li zasedání přítomna nadpoloviční většina členů správní rady.

·Při hlasování o změnách stanov je usnesení schváleno vysloví-li souhlas dvě třetiny všech členů správní rady.

·Při hlasování o přijetí nového člena, nebo vyloučení přidruženého člena je usnesení schváleno vysloví-li souhlas dvě třetiny všech členů správní rady.

·Při hlasování o vyloučení řádného člena je ke schválení usnesení vyžadován jednomyslný souhlas všech členů, přičemž k hlasu člena sdružení, o jehož  vyloučení se hlasuje, se nepřihlíží. V případě, že návrh na vyloučení řádného člena sdružení nebyl přijat, může navrhovatel předložit návrh na dalším řádném zasedání správní rady. V takovém případě je ke schválení usnesení vyžadována dvoutřetinová většina členů správní rady, přičemž k hlasu člena o jehož vyloučení se hlasuje, se nepřihlíží.

·Při volbě předsedy, místopředsedů, členů kontrolní a revizní komise je pro zvolení nutná většina hlasů všech členů správní rady.

·Při hlasování v ostatních věcech je ke schválení usnesení vyžadován souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů.

Článek 10 – Předsednictvo

Postavení a působnost předsednictva

Předseda správní rady a místopředsedové správní rady tvoří předsednictvo sdružení, které řídí činnost sdružení v období mezi zasedáními správní rady. Předsednictvo připravuje program pro následující zasedání správní rady.

Předseda správní rady v součinnosti s předsednictvem a správní radou zajišťuje a řídí běžnou a odbornou činnost sdružení v souladu s usneseními správní rady a předsednictva.

Řídí a odpovídá za správné hospodaření se svěřenými prostředky sdružení.  Předkládá proto správní radě sdružení zprávy o hospodaření s prostředky sdružení. Rovněž předkládá správní radě sdružení návrh rozpočtu na další kalendářní rok.

Sestavuje a předkládá správní radě harmonogram zasedání správní rady  na následující kalendářní rok. 

1. místopředseda správní rady zajišťuje komunikaci se zahraničím a zodpovídá za plnění závazků vyplývajících zejména ze členství ve sdružení BIPAVER resp. při dalších mezinárodních aktivitách. Zastupuje sdružení na zasedáních BIPAVER.

2. místopředseda správní rady zajišťuje komunikaci sdružení v rámci národních aktivit. V případě přípravy změn v legislativě informuje členy SVP ČR, koordinuje dle vývoje spolupráci s externími poradci, účastní se jednání na úřadech/ministerstvech. Zodpovídá za prezentaci sdružení ve formě článků a rozhovorů v odborných i obecných médiích.

Rozhodování předsednictva

Předsednictvo rozhoduje usnesením na základě hlasování, kterého se účastní předseda sdružení a oba místopředsedové sdružení.  K přijetí usnesení je vyžadován souhlas nadpoloviční většiny členů předsednictva.

Článek 11 – Kontrolní a revizní komise 

Postavení a působnost

Kontrolní a revizní komise (dále jen Komise) má tři členy, kteří jsou voleni správní radou na  funkční období tří let. Komise kontroluje veškerou hospodářskou činnost sdružení. Za svou činnost odpovídá správní radě, kterou informuje o své činnosti. Je povinna provádět roční revizi hospodaření a prověrku roční účetní závěrky sdružení.

Část IV.

JEDNÁNÍ ZA SDRUŽENÍ

Článek 12 – Zastupování sdružení

Sdružení zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu předsednictvo sdružení. Za předsednictvo tak činí předseda sdružení samostatně nebo v době jeho nepřítomnosti místopředsedové společně, nebo předsedou pověřený místopředseda samostatně

Článek 13 – Podepisování za sdružení

Za sdružení podepisuje předseda sdružení samostatně nebo v době jeho nepřítomnosti místopředsedové společně, nebo předsedou pověřený místopředseda samostatně. Činí tak způsobem, že k názvu sdružení či otisku razítka připojí svůj podpis a funkci.

Část V.

ZÁNIK SDRUŽENÍ

Článek 14 – Zrušení sdružení

1. Sdružení se zrušuje:

a) dohodou všech řádných členů,

b)  usnesením správní rady o likvidaci sdružení.

Článek 15 – Majetkové vypořádání

Členové sdružení nemají právo na vrácení svých majetkových vkladů. Nepřejde-li majetek sdružení na právního nástupce, bude rozdělen mezi řádné členy sdružení v poměru, který odpovídá výši celkových vkladů řádných členů sdružení po celou dobu existence sdružení.

Článek 16 – Zánik sdružení

Sdružení zaniká výmazem z registrace.

 Za správnost: Ladislav Korbelář, předseda sdružení